Tuesday, January 25, 2011

R-T Tactics by Player Name

Radjabov Reshevsky Riemann Rosenthal Rubinstein Rublevsky
Sargissian Sasikiran Schlechter Schwarz Shirov Short Smirin
Smyslov Socko Sokolov Spassky Stein Steinitz Suhle Svidler
Tal Tarrasch Timman Topalov

Goncharova-Radchenko Riga 1983 CM l2

Reti-Tartakover Vienna 1910 syt13

Smyslov-Szabo Hastings 4-55 CM49 L2

Smyslov-Szabo Hastings 4-55 CM49 L2


Vaslukov-Taimanov usssr 1965 cm61 l4

Tikan-Peebo Tartu 1977 CM58 l2

Trifunovic-Kostic Yugoslavia Moscow 1956 cm 40

Rubinstein-Vidmar Berlin 1918 syt 12


Lipschutz-Schallopp London 1886 ecm 3


Petrosian-Simagin Moscow 1956 cm25

Tolush-Simagin 1952 1 ecm

Steinitz-Schlesser 1863 7 syt

Poldepor-Stoudtman Pepic 1980 10syt

Reti-Tartakover Vienna 1910 syt13Byrne-Tarjan Cleveland 1975 5 ecm


Tolush-Simagin 1952 1 ecm

No comments:

Post a Comment